Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhl.č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Doporučujeme její stažení z www.mvcr.cz, okno „Legislativa“. Upozorňujeme na § 32 Přechodná ustanovení:

„(1) Školy poskytují podpůrná a vyrovnávací opatření podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve zněním pozdějších předpisů, do doby zahájení poskytování podpůrných opatření podle této vyhlášky, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky“. Upozorňujeme, že se nejedná o odklad, protože u vyšetření uskutečněných po 1.9.2016 bude škola postupovat v podpůrných opatřeních podle nové vyhl.č.27/2016 Sb.


← Zpět na aktuality