Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Rozpočet 2019 – bude ještě normativní podle dosavadní metodiky

směrnice MŠMT čj.28768/05-45 byla zrušena, nahrazuje směrnice čj.MSMT 24005/2016 – ke na www.msmt.cz, sekce „Vzdělávání“, dále Školství v ČR“, „Ekonomika školství“ „RgŠ ÚSC“, „Rozpočet“ vystavena 13.1.17
KÚ i nadále postupují podle vyhl.č.492/2005 Sb., o krajských normativech – ke stažení zde, nebo na těchto www stránkách v sekci Zákony, vyhlášky

Rozpisová kalkulačka pro obecní školství
ke stažení zdepouze informační, ke stanovení Np, No, Pp, Po, ONIV je kompetentní krajský úřad, přesto by se hodnoty normativního počtu zaměstnanců neměly mezi kraji výrazněji lišit

Upozornění na zveřejnění informací k rozpisu rozpočtu prostředků na přímé vzdělávací náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi

Při rozpisu rozpočtu prostředků na přímé vzdělávací náklady postupují krajské úřady podle školského zákona §160-163, vyhl.č.492/2005 Sb., o krajských normativech, směrnice MŠMT čj. čj. 24005/2016 a návrhů rozpisů obcíIII.

Pravidla pro zveřejnění důležitých informací:
-§ 7 vyhl.č.492/2005 Sb., o krajských normativech
(1) Krajský úřad zveřejní stanovené krajské normativy (Kč/jednotku výkonu), ukazatele rozhodné pro jejich stanovení (Np, No, Pp, Po,ONIV) a koeficienty podle § 4 odst. 5 (zda zohlední stáří kategorie zaměstnanců nad krajský průměr) způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 pracovních dnů po obdržení rozpisu rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Upozorňujeme na stanovisko náměstkyně pro řízení ekonomické sekce Zuzany Matuškové – čl.V odst.7 nové směrnice čj.MŠMT 24005/2016 pro rozpis normativního rozpočtu z KÚ na školy:„Nová směrnice ministerstva umožňuje ředitelům zejména obecních škol dostat se k podrobným informacím o tom, jak mu byl rozpočet stanoven, a v případě, kdy dle jeho názoru je rozpočet nedostatečný, musí dostat informaci, zda mu krajský úřad rozpočet navýší nebo co má konkrétně v organizaci školy změnit a kdy.

čl.VI směrnice MŠMT č.j.: 24005/2016, kterou se stanoví závazné zásady…..
Čl. VI odst.1 Krajský úřad nejpozději 30 pracovních dnů po obdržení rozpisu rozpočtu z ministerstva zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup:
a) termíny pro předložení návrhů rozpisů rozpočtů přímých výdajů právnických osob obecními úřady krajskému úřadu,
b) strukturu finančních rozvah a doplňujících údajů a termíny předložení finančních rozvah, jejich porovnání s rozpisy přímých výdajů a návrhů na odstranění disproporcí podle čl. V odst. 1 a 3 příslušnému správnímu úřadu,
c) termíny pro projednání konkrétních opatření a postupu k odstranění disproporcí v souladu s čl. V odst. 5 a 7,
d) termíny pro předložení, popřípadě projednání podkladů právnických osob k čerpání rezervy podle čl. II odst.2.

Protože KÚ obvykle obdrží rozpis rozpočtu z MŠMT na přelomu ledna-února, zveřejňují výše uvedené informace školám od konce února.

Trvejte na tom, aby KÚ a obce III zohlednily, nejlépe hned při rozpisu, nejpozději při dohodovacím řízení:
-kategorie zaměstnanců, jejichž průměrný platový stupeň je vyšší než krajský průměr, jinak se jedná o diskriminaci věkem
-platové postupy
-změny výkonů k 1.1.20.. oproti zahajovacím výkazům
(4) Obecní úřad v průběhu příslušného kalendářního roku podává krajskému úřadu návrhy na úpravu rozpočtu přímých výdajů právnických osob uvedených v odstavci 1, pokud u nich dojde ke změně počtu jednotek výkonů, a na základě dohody i návrhy na další úpravu rozpočtu přímých výdajů právnických osob uvedených v odstavci 1.

    • dodatečné diagnostikování zdravotního postižení,
    • změnu kapacity v rejstříku škol a školských zařízení např. k 1.1.
    • případně další objektivní změny (jak zvýšení, tak i snížení)

-odloučená pracoviště rozpočtovat jako samostatné školy – viz. směrnice čl.3 odst.1
-dopad zaručené mzdy zejména u provozních zaměstnanců, kdy ve třídách T3-T9 budou často celkové platy zaměstnanců pod zaručenou mzdou a zaměstnavatel je povinen jim poskytnou doplatek do zaručené mzdy. Pokud vám KÚ tyto doplatky nezohlední, budete je doplácet ze svého rozpočtu na úkor pohyblivé složky všech zaměstnanců!!!