Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Hospodaření

 • zák.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – úplné znění
 • zák.č.320/2001 Sb., o finanční kontrole – úplné znění
 • vyhl.č.vyhl.č.114/2002 Sb., o FKSP – úplné znění
 • vyhl.č17/2008 Sb – novela vyhl.č.84/2005 Sb., o závodním stravování – úplné znění
 • vyhláška č. 410/2005 Sb.o hygien.požadavcích na prostory – úplné znění
 • vyhl.č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků – úplné znění

Pracovně právní vztahy

 • zákon č.198/2009 Sb., antidiskriminační zákon – účinnost 1.9.2009 – úplné znění
 • zákoník práce – nařízení vlády a vyhlášky:
 • vyhláška č.310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro r.2020
 • vyhláška č.254/2018 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro r.2019
 • nař.vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců – znění účinné od 1.1.2020
 • nař.vlády č.567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, účinné od 1.1.2020 pozor na minimální zaručenou mzdu – § 3 odst.1-2
 • nař.vlády č.222/2010 Sb., katalog prací ve veřejných službách a správě účinný od 1.1.2020
 • nař.vlády č.137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě – od 1.10.2010 je zrušen
 • vyhláška č.358/2019 Sb., pro určení výše náhrady za spotřebované PHM a stravné-na r.2020
 • vyhláška č.333/2018 Sb., pro určení výše náhrady za spotřebované PHM a stravné-na r.2019
 • nař.vlády č.590/2006 Sb., okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
 • nař.vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, od 1.1.2015
 • přehled změn, vzory potřebných tiskopisů ke stažení zde

-dále se postupuje podle § 394 ZP – přechodné používání původních právních předpisů
-nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
-nařízení vlády č. 328/2013 Sb., o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech,
-vyhláška č. 180/2015 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

-nv.č.494/2001 Sb., způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu…(ruší nv.č.201/2010 Sb)
-nv.č.477/2001 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků na platy…(ruší nv.č.381/2010 Sb)
-nv.č.289/2002 Sb., poskytování údajů do Informačního systému o platech, (ruší 332/2014 Sb)
-nv.č.288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, ………….(ruší vyhl.č.180/2015 Sb)

Školské předpisy

Školský zákon č.561/2004 Sb.úplné znění
Zákon o pedagogických pracovnících č.563/2004 Sb.úplné znění
Nařízení vlády č.123/2018 Sb., o stanovení PHmax a PHAmax pro ZŠ, SŠ a konzervatoř – úplné znění
Spec.vzdělávací potřeby vyhl.č.27/2016 Sb.úplné znění
Org.škol.roku: vyhl.č.16/2005 Sb. úplné znění
SŠ: vyhl.č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – úplné znění
MŠ: vyhl.č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání – úplné znění
ZŠ: vyhl.č.48/2005 Sb., o základní škole – úplné znění
VOŠ: vyhl.č.10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání – úplné znění
DVPP:  vyhl.č.317/2005 Sb., o DVPP – úplné znění
Přijímání ke střednímu vzdělávání – vyhl.č.353/2016 Sb.úplné znění
Normativy: vyhl.č.492/2005 Sb., o krajských normativech – úplné znění – ruší se k 31.12.2019
Normativy: vyhl.č.310/2018 Sb., o krajských normativech – úplné znění – aplikovatelné od 1.1.2020
ZUŠ: vyhl.č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání – úplné znění
ŠD, ŠK, DDM: vyhl.č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání – úplné znění
SŠ: vyhl.č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávávní ve středních školách maturitní zkouškou – úplné znění
SOU,VOŠ: vyhl.č.47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve střed.školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem – úplné znění
Úvazky: nař.vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků – úplné znění
PPP: vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních – úplné znění
Ubytování: vyhl.č.108/2005 Sb.,o školských výchovných a ubytovacích zařízeních – úplné znění
Dokumentace: vyhl. č.364/2005 Sb., o vedení dokumentace – úplné znění
Evidence úrazů: vyhl.č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů – úplné znění
Pracovní řád: vyhl. č.263/2007 Sb.úplné znění
Výroční zpráva školy: vyhl. č.15/2005 Sb.úplné znění – vlastní hodnocení školy zrušila novela ŠZ č.472/2011
Konkurzy: vyhl.č.54/2005 Sb., o náležitostech konkurs.řízení a konkursních komisích – úplné znění
Kapacity škol.zařízení: vyhl.č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí – úplné znění
Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování – úplné znění
Soustava oborů – nař.vlády č. 211/2010 Sb. – úplné znění

Ostatní

 • vyhl.č.282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách – úplné znění
 • vyhl.č.79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče – úplné znění
 • zák.č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP – úplné znění
 • zák.č.159/2006 Sb., o střetu zájmů – úplné znění + formulář Čestné prohlášenínevztahuje se již na ředitel škol a školských zařízení – §2 odst.2 písm.c!!!
 • vyhl. č. 602/2006 Sb – novela vyhl.č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných – úplné znění
 • nař.vlády č.478/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních – úplné znění