Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Otevřený dopis školám a školským zařízením v regionálním školství

Vážení zaměstnanci regionálního školství, kolegové ředitelé, pedagogové, provozní zaměstnanci.

Protože selhává respekt k právním předpisům ze strany MŠMT, musíme se na vás obrátit se závažnými informacemi.

Na poradě MŠMT s OŠ KÚ v lednu 2021 (a dále na konci června 2021) oznámilo MŠMT stanovisko, které poškozuje 253 tisíc zaměstnanců regionálního školství tím, že příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi, kraji zakazuje od 1.1.2021 hradit jako v předchozích letech z prostředků státního rozpočtu část nákladů stravování zaměstnanců (dříve závodní stravování).
Naprosto v rozporu se zněním § 3 ZP vykládá MŠMT účelovost prostředků definovaných v § 160 odst.1 písm.c) nebo d) ŠZ:
„Podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona je možné ze státního rozpočtu poskytnout finanční prostředky vyčleněné na činnost „škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí, …, a to na … ostatní náklady vyplývající ze základních pracovněprávních vztahů, …“. Důležitá jsou právě slova „náklady vyplývající z“, která je potřeba vykládat jako obligatorní náklady, tj. náklady přímo vyplývající z právních předpisů. Není možné do těchto nákladů řadit náklady fakultativní, jako jsou např. benefity pro zaměstnance, kam se řadí i financování stravování zaměstnanců. Žádný právní předpis totiž nestanovuje zaměstnavatelům zákonnou povinnost zajistit svým zaměstnancům stravování nebo jim na něj přispívat.“

Z hlediska diskriminace argumentuje MŠMT chybně zněním § 33b zák.č. 250/2000 Sb. s tím, že toto znění nestanoví řediteli školy, školského zařízení povinnost poskytovat zaměstnancům stravování. A pokud se ředitel rozhodne stravování poskytnout, nesmí na náklady stravování zaměstnanců využít prostředky státního rozpočtu. Jedná se přitom přibližně o částku 4000 Kč/zaměstnance a rok, tedy ředitel školy s 25 zaměstnanci má díky stanovisku MŠMT díru v rozpočtu 100 000 Kč a samozřejmě zřizovatelé takové náklady nechtějí řediteli zohlednit navýšením příspěvku na provoz.

Je téměř neuvěřitelné, že u příspěvkových organizací zřízených MŠMT (např. výchovný ústav, diagnostický ústav), takové omezení MŠMT nestanovilo. A přitom mají výchovné ústavy, diagnostické ústavy sice úpravu stravování zaměstnanců upravenou v § 69 jiného zák.č. 218/2000 Sb., která je ovšem textově shodná s § 33b zák.č. 250/2000 Sb. Je to záměrná diskriminace zaměstnanců regionálního školství?
Podobná situace je u organizačních složek státu (Úřady práce, správy sociálního zabezpečení, …), které také ze státního rozpočtu bez omezení hradí část nákladů stravování zaměstnanců ze státního rozpočtu.

Bohužel musíme také upozornit na naprostou neochotu MŠMT opravit stanoviska vydaná v rozporu s právními předpisy. Upozornili jsme MŠMT na začátku roku 2019 na rozpor Metodického pokynu k odměňování Č.j.: MSMT- 22101/2019-1 s katalogem prací a tím dlouhodobé porušování pravidel zařazení ředitelek MŠ do platové třídy. Samozřejmě MŠMT nereagovalo a teprve poté, kdy na rozpor Metodického pokynu s katalogem prací upozornil na začátku roku 2021 veřejný ochránce práv, uznal p.Plaga chybu, slíbil nápravu, ale do dnešního dne je na webu MŠMT stále zveřejněn výklad v rozporu s katalogem prací.

Domnívali jsme se, že v případě upozornění na chybu je běžné, že se chyba opraví. To ovšem MŠMT pod vedením p.Plagy nerespektuje. Vážení kolegové, posuďte sami, zda v blízké době je vhodné, abychom takového člověka podpořili např. ve volbách a také stranu, kterou zastupuje.

V Praze 16.9.2021
Radka Šlegrová, Míšovická 458/3, Praha 5, IČ: 69113165
Pavel Zeman, Pod Kasárny 1029, Jindřichův Hradec IČ: 15793621

P.S.: Prosíme vedoucí zaměstnance škol, aby na tento dopis upozornili ostatní zaměstnance.


← Zpět na aktuality