Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vážená paní vedoucí, pane vedoucí,

            v únoru 2021 jsme všechny OŠ KÚ informovali o nezákonném výkladu MŠMT k financování stravování zaměstnanců ve školách a školských zařízeních.

Zdůvodnění MŠMT:
„Přímé náklady na vzdělání jsou hrazeny z dotace poskytnuté MŠMT v souladu s ustanovením § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona, které mj. stanovuje, že se finanční prostředky poskytují na ostatní náklady vyplývající ze základních pracovněprávních vztahů. Slovo základní je přitom nutno chápat v zásadě jako povinné náklady, tj. náklady přímo vyplývající z právních předpisů, nikoliv fakultativní náklady. Na stravování zaměstnanců zaměstnavatel může, ale také nemusí zaměstnancům ze svého rozpočtu přispívat (nejsou povinné), proto jej z přímých výdajů na vzdělávání a školské služby nelze hradit.“

            Bohužel stále dostáváme od škol informace, že i odbory školství KÚ aplikují tento nezákonný výklad směrem ke školám.

            Přitom stačilo nahlédnout do § 3 ZP. Z textu § 3 ZP „Základními  pracovněprávními  vztahy  jsou  pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.“ jednoznačně vyplývá, že zákonný význam slova „základních“  není v členění nákladů zaměstnavatele na povinné a nepovinné, ale vymezuje okruh pracovněprávních vztahů, který považuje ZP definuje jako základní a stanovuje pro tento okruh vztahů zaměstnavatel-zaměstnanec další pravidla (např. ZP část první, hlava druhá, § 34b, § 79a,…)
Proto všechny náklady, které vzniknou zaměstnavateli v rámci pracovního poměru nebo dohod konaných mimo pracovní poměr jsou náklady vyplývající ze základních pracovněprávních vztahů a lze je hradit z prostředků poskytnutých škole podle § 160 školského zákona ze státního rozpočtu s účelovým znakem 33353 v souladu s příslušnými prováděcími předpisy. Pro příspěvkové organizace (školy a školská zařízení zřízená ÚSC)  to je pro oblast stravování zaměstnanců §33b zák.č.250/2000 Sb a vyhl.č.84/2005 Sb..

            Důrazně žádáme, aby výše zmíněný výklad MŠMT odbory školství KÚ odmítly a nepožadovaly jeho plnění ze strany škol a školských zařízení.  Znovu, naposledy a stále optimisticky předpokládáme, že nebude potřeba zrušení nezákonného výkladu MŠMT (někdy i OŠ KÚ) k financování stravování zaměstnanců škol a školských zařízení soudní cestou, jako tomu bylo u některých mimořádných opatření MZdr.

V Praze 28.6.2021
S pozdravem Radka Šlegrová, Míšovická 458/3, Praha 5
Pavel Zeman, Pod Kasárny 1029, Jindřichův Hradec

Na vědomí:
-všechny školy v ČR


← Zpět na aktuality