Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vlastní 2020
Základním pravidlem pro poskytnutí příspěvku z FKSP je, že takové plnění je výslovně uvedeno ve vyhl. o FKSP. Pro případné osvobození příspěvku z FKSP od daně z příjmu je rozhodující, že byl poskytnut nepeněžní formou a patří mezi plnění uvedená v § 6 odst.9 zák.č.586/1992 Sb., o daních z příjmu (ZoDP) – osvobozená plnění od daně z příjmu..
Pokud je tedy příspěvek zaměstnanci poskytnut peněžní formou, pak se příspěvek vždy zdaňuje. Obvyklým příkladem je peněžní dar při výročích (§ 14), prominutí nesplacené půjčky (§ 3 odst.7) vyhlášky o FKSP, atd.

Příklad: Je možno poskytovat z FKSP příspěvek na závodní stravování zaměstnanců a bude se příspěvek zdaňovat?
Příspěvek lze poskytovat podle § 7 Stravování vyhl. o FKSP
Z fondu lze přispívat zaměstnancům na závodní stravování podle právních předpisů upravujících stravování v organizační složce státu, příspěvkové organizaci a státním podniku
Nepeněžní příspěvek na závodní stravování zaměstnanců je osvobozen od daně z příjmu, protože je výslovně uveden v § 6 odst.9 písm.b) ZoDP:
písm.b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů,

Příklad: Je možno poskytovat z FKSP příspěvek na dopravu zaměstnancům do zaměstnání?
Příspěvek lze poskytovat podle § 5a vyhl. o FKSP
Z fondu lze zaměstnanci přispívat na dopravu do a ze zaměstnání pravidelnou hromadnou dopravou osob, jde-li o pravidelnou hromadnou dopravu podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.
Nepeněžní formou to pravděpodobně nebude možné, to by musel zaměstnavatel objednat dopravu zaměstnance u dopravce a celou ji uhradit. Pokud poskytne zaměstnavatel příspěvek peněžní formou zaměstnanci, musí se zdanit.

Příklad: Je možno poskytovat z FKSP příspěvek na masáže?
Příspěvek lze poskytovat podle § 4 odst.1 vyhl. o FKSP
(1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz ………rehabilitačních zařízení včetně masáží ………. sloužícího kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců a rodinných příslušníků.
Nepeněžní forma příspěvku je osvobozena od daně z příjmu podle § 6 odst.9 písm.d bod 1) ZoDP:
1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení,
-formulace „od zdravotnických zařízení“ znamená, že fyzická nebo právnická osoba poskytující masáže je registrována v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni
-lze poskytnout příspěvek na masáže, i když fyzická nebo právnická osoba poskytující masáže není registrována v NRPZS, to umožňuje znění § 4 odst.1 vyhl. o FKSP, ale tento příspěvek nebude osvobozen od daně z příjmu, i když bude příspěvek poskytnut nepeněžní formou, protože nebude splněna podmínka § 6 odst.9 písm.d bod 1) ZoDP, že poskytující osoba je registrována v NRPZS.

Příklad: Je možno poskytovat z FKSP příspěvek na dopravu zaměstnancům do zaměstnání?
Příspěvek lze poskytovat podle § 5a vyhl. o FKSP
Z fondu lze zaměstnanci přispívat na dopravu do a ze zaměstnání pravidelnou hromadnou dopravou osob, jde-li o pravidelnou hromadnou dopravu podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.
Nepeněžní formou to pravděpodobně nebude možné, to by musel zaměstnavatel objednat dopravu zaměstnance u dopravce a celou ji uhradit. Pokud poskytne zaměstnavatel příspěvek peněžní formou, musí se zdanit.

Na plnění, která lze poskytovat podle vyhl. o FKSP, ale nejsou výslovně uvedena v § 6 odst.9 ZoDP, jsou při nepeněžní formě poskytnutí osvobozena podle § 6 odst.9 písm.g) ZoDP jen do celkové výše 2000Kč v souhrnu za celé zdaňovací období (obvykle kalendářní rok)
g) hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z fondu kulturních a sociálních potřeb podle příslušného předpisu,6a) …………, a to až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance,
Příklady:
-nepeněžní dar – §14 za 3000Kč, částka 1000Kč se zdaní
-poskytnutí oblečení § 4 odst.3 za 1900Kč (nejedná se o ochranné osobní pomůcky) a věcný dar § 14 za 1800Kč, částka 1700Kč se zdaní

!!! Upozorňujeme na změnu § 12 vyhl.o FKSP s účinností od 1.července 2020. Zaměstnavatel bude moci přispívat zaměstnanci např. na důchodové připojištění jen do takové výše, kterou zaměstnanec sám hradí na základě smlouvy s pojišťovnou!!!!!! A pozor, co když zaměstnanec sníží svůj příspěvek a zaměstnavateli to neoznámí????


← Zpět na aktuality