Od srpna 2024 musí zaměstnavatelé počítat u dohod o provedení práce se zásadními změnami.

Novou povinnost pro zaměstnavatele v oblasti nemocenského a důchodového pojištění přináší zákon č. 163/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013. Jedná se o evidenci všech dohod o provedení práce a hlášení příjmů z těchto dohod České správě sociálního zabezpečení. Realizace zákona proběhne ve dvou vlnách, přičemž ta první se zaměstnavatelů dotkne už brzy. Právní úprava vstoupí v účinnost 1. 7. 2024, poprvé budou zaměstnavatelé plnit nové povinnosti v srpnu 2024.

S účinností od 1. 7. 2024 musejí zaměstnavatelé evidovat všechny zaměstnance, kteří pro ně pracují na základě dohody o provedení práce (DPP). Přihlásit všechny stávající zaměstnance na DPP musejí do 20. 8. 2024.

Stále ale, a to až do konce roku 2024, platí, že zaměstnanci pracující na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění pouze v těch kalendářních měsících, kdy jejich započitatelný příjem přesáhl 10 000 Kč. Kompletní změnu v pojištění tzv. dohodářů, včetně změny v oblasti odvodů na sociální pojištění, přinese úprava, jejíž účinnost se připravuje k 1. 1. 2025.

O novinkách ČSSZ v těchto dnech informuje všechny registrované zaměstnavatele také dopisem adresovaným do jejich datových schránek.

Co se mění od 1. 7. 2024?

1) Zavádí se evidence VŠECH zaměstnanců pracujících na základě DPP.

Dosud zaměstnavatelé přihlašovali do evidence, tedy registru pojištěnců ČSSZ, své zaměstnance na DPP jen v případě, že u nich vznikla účast na nemocenském a důchodovém pojištění (viz výše uvedená hranice příjmu 10 000 Kč). Nyní musí zaměstnavatelé povinně registrovat každého zaměstnance na DPP bez ohledu na to, zda mu vznikla povinnost účasti na pojištění, či nikoliv.

Nejpozději do 20. 8. 2024 je třeba přihlásit zaměstnance na DPP, kteří nastoupili před 1. 7. 2024, pokud dosud přihlášeni nebyli a jejich DPP dále pokračuje i v červenci 2024.

Zaměstnanci mohou být přihlašováni standardně tak, jak jsou zaměstnavatelé zvyklí (formulář „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“, který může být součástí mzdového a personálního SW zaměstnavatele), případně je tato funkce zahrnuta i v nově připravovaném formuláři pro hlášení příjmů: e-Podání VPDPP „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“. To znamená, že vyplněním výkazu příjmů lze rovněž registrovat zaměstnance. Zaměstnavatel má na výběr, kterou možnost využije. Nový elektronický formulář bude na webu ČSSZ k dispozici od 1. 8. 2024.

Již přihlášení zaměstnanci se znovu nepřihlašují.

2) Zaměstnavatel, který doposud zaměstnával pouze nepojištěné zaměstnance na DPP, se musí přihlásit do registru zaměstnavatelů ČSSZ, a to nejpozději do 31. července 2024.

Povinnost registrovat se jako zaměstnavatel se doposud týkala pouze zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, jemuž vznikla účast na nemocenském (a důchodovém) pojištění.

Nová právní úprava ukládá povinnost registrovat všechny zaměstnance na DPP, a proto je ze zákona nutná i registrace těch zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají pouze zaměstnance s DPP, jimž účast na pojištění nikdy nevznikla.

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu „Přihláška do registru zaměstnavatelů“.

3) Každý měsíc zaměstnavatel elektronicky hlásí seznam všech zaměstnanců na DPP (pojištěných i nepojištěných) a výši jejich příjmu.

Hlášení zasílá měsíčně prostřednictvím personálního SW nebo ePortálu ČSSZ, a to do 20. dne následujícího měsíce.

Poprvé za měsíc červenec od 1. do 20. srpna 2024.

K hlášení zaměstnavatel použije nové e-Podání VPDPP „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“.

Nové e-Podání VPDPP bude zaměstnavatelům k dispozici na stránkách ČSSZ od 1. 8. 2024.

Zaměstnavatelé bez personálního a mzdového SW budou moci od 1. 8. 2024 využít bezplatný formulář na ePortálu ČSSZ.

Co se mění od 1. 1. 2025?

S rokem 2024 skončí i stávající úprava pojištění zaměstnanců s DPP. DPP bude nově považována buď za klasické (ostatní) zaměstnání, nebo za zaměstnání malého rozsahu (ZMR). Záležet bude na výši sjednaného příjmu za kalendářní měsíc.

Jedinou výjimkou budou DPP v tzv. režimu oznámené dohody. Tento režim bude možné uplatnit pouze na DPP u jednoho zaměstnavatele, a to u toho, který si „rezervuje“ zaměstnance jako první. Režim oznámené dohody se bude poprvé uplatňovat na měsíc leden 2025, v termínu od 1. 1. 2025 do 20. 2. 2025.

V režimu oznámené dohody pak bude rozhodná částka pro účast na pojištění ve výši 25 % průměrné mzdy stanovené podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů. Výši rozhodné částky vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením – předpokládá se, že půjde o částku mírně vyšší než současný limit 10 000 Kč. Podrobnější informace včetně přesné výše limitu budou zveřejněny na podzim tohoto roku.