Zákony / vyhlášky

Hospodaření

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – úplné znění
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole – úplné znění
 • vyhláška č. 17/2008 Sb. – novela vyhl.č. 84/2005 Sb., o závodním stravování – úplné znění
 • vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygien.požadavcích na prostory – úplné znění (platnost do 30.6.2024)
 • Vyhláška č. 160/2024 Sb. o hygien.požadavcích na prostory – úplné znění (platnost od 1.7.2024)
 • vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků – úplné znění

Pracovně právní vztahy

 • zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon – účinnost 1.9.2009 – úplné znění
 • zákoník práce – nařízení vlády a vyhlášky:
 • nař.vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců – znění účinné od 1.1.2023 (s pozn. k 1.1.2024)
 • nař.vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, účinné od 1.1.2024 pozor na minimální a zaručenou mzdu – § 3 odst.1-2
 • nař.vlády č. 222/2010 Sb.katalog prací ve veřejných službách a správě účinný od 1.1.2020
 • nař.vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě – od 1.10.2010 je zrušen
 • vyhláška č. 398/2023 Sb., pro určení výše náhrady za spotřebované PHM a stravné-na r.2024
 • vyhláška č. 467/2022 Sb., pro určení výše náhrady za spotřebované PHM a stravné-na r.2023
 • vyhláška č. 341/2023 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro r.2024
 • vyhláška č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro r.2023
 • nař.vlády č. 590/2006 Sb., okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
 • nař.vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, od 1.1.2015
 • přehled změn, vzory potřebných tiskopisů ke stažení 201_10_příloha1, 201_10_příloha 2, 201_10_příloha 3, BOZP-kniha úrazů, BOZP-podrobný_výklad

-dále se postupuje podle § 394 ZP – přechodné používání původních právních předpisů
-nv.č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
-nv.č. 328/2013 Sb., o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech,
-vyhláška č. 180/2015 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

-nv.č. 494/2001 Sb., způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu…(ruší nv.č. 201/2010 Sb.)
-nv.č. 477/2001 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků na platy…(ruší nv.č. 381/2010 Sb.)
-nv.č. 289/2002 Sb., poskytování údajů do Informačního systému o platech, (ruší nv.č. 332/2014 Sb.)
-nv.č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, ………….(ruší vyhl.č. 180/2015 Sb.)

Školské předpisy

 • Školský zákon č. 561/2004 Sb. – úplné znění
 • Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. – úplné znění
 • Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení PHmax a PHAmax pro ZŠ, SŠ a konzervatoř – úplné znění
 • Spec.vzdělávací potřeby vyhl.č. 27/2016 Sb. – úplné znění
 • Org.škol.roku: vyhl.č. 16/2005 Sb. – úplné znění
 • Doklady, vysvědčení: vyhl.č. 3/2015 Sb. – úplné znění
 • SŠ: vyhl.č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – úplné znění
 • MŠ: vyhl.č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání – úplné znění
 • ZŠ: vyhl.č. 48/2005 Sb., o základní škole – úplné znění
 • VOŠ: vyhl.č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání – úplné znění
 • DVPP: vyhl.č. 317/2005 Sb., o DVPP – úplné znění
 • Přijímání ke střednímu vzdělávání – vyhl.č. 422/2023 Sb. – úplné znění
 • Normativy: vyhl.č. 492/2005 Sb., o krajských normativech – úplné znění – ruší se k 31.12.2019
 • Normativy: vyhl.č. 310/2018 Sb., o krajských normativech – úplné znění – aplikovatelné od 1.1.2020
 • ZUŠ: vyhl.č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání – úplné znění
 • ŠD, ŠK, DDM: vyhl.č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání – úplné znění
 • SŠ: vyhl.č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávávní ve středních školách maturitní zkouškou – úplné znění
 • SOU,VOŠ: vyhl.č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve střed.školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem – úplné znění
 • Úvazky: nař.vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků – úplné znění
 • PPP: vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních – úplné znění
 • Ubytování: vyhl.č. 108/2005 Sb.,o školských výchovných a ubytovacích zařízeních – úplné znění
 • Dokumentace: vyhl.č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace – úplné znění
 • Evidence úrazů: vyhl.č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů – úplné znění
 • Pracovní řád: vyhl.č. 263/2007 Sb. – úplné znění
 • Výroční zpráva školy: vyhl.č. 15/2005 Sb. – úplné znění – vlastní hodnocení školy zrušila novela ŠZ č.472/2011
 • Konkurzy: vyhl.č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurs.řízení a konkursních komisích – úplné znění
 • Kapacity škol.zařízení: vyhl.č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí – úplné znění
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování – úplné znění
 • Soustava oborů – nař.vlády č. 211/2010 Sb. – úplné znění
 • Zák.č. 67/2022 Sb. – vzdělávání cizinců-Ukrajinců – úplné znění

Ostatní

 • vyhl.č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách – úplné znění
 • vyhl.č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče – úplné znění
 • zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP – úplné znění
 • zák.č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů – úplné znění + formulář Čestné prohlášení – nevztahuje se již na ředitel škol a školských zařízení – § 2 odst.2 písm.c!!!
 • vyhl.č. 602/2006 Sb. – novela vyhl.č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných – úplné znění
 • nař.vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních – úplné znění