Vyhl.č. 306/2022 Sb. s účinností od 11.října 2022 novelizuje vyhl.č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích

Vyhl.č. 306/2022 Sb. s účinností od 11.října 2022 novelizuje vyhl.č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
§ 12 podmínky pro osvětlení prostor – nově se vztahuje i na prostory pro děti

V příloze č. 1 bod 4 se doplňuje text:
V zařízeních pro děti do 3 let věku: …….. zajistit možnost mytí nočníků pod tekoucí pitnou studenou nebo teplou vodou včetně dezinfekce v prostoru provozně nebo prostorově odděleném od prostoru užívaného dětmi.

Nový text v § 18 odst.2:
Provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání se zastaví v případě, že tři dny po sobě jdoucí klesne minimální teplota vzduchu v těchto prostorech pod hodnotu uvedenou v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Příloha č. 3
Tabulka č. 2: Průměrné hodnoty výsledných teplot ve stupních C:
Učebny, pracovny, místnosti určené k dlouhodobému pobytu 20°C (zůstává)
Tělocvičny nově 17°C (dříve 18°C)
Šatny nově 18°C (dříve 20°C)
Sprchy nově 21°C (dříve 24°C)
Záchody nově 17°C (dříve 18°C)
Chodby nově 17°C (dříve 18°C)

Kontrolu teploty vzduchu v prostotách s pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření a musí být umístěny minimálně 1 m nad úrovní podlahy.