Nv.č. 236/2023 Sb. – novela nv.č. 123/2018 Sb., účinnost 1.1.2024

Nv.č. 236/2023 Sb. – novela nv.č. 123/2018 Sb., účinnost 1.1.2024
§ 5 odst.4 – Do počtu tříd rozhodných pro stanovení výše PHmax podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení se nezapočítávají třídy tvořené pouze žáky vzdělávanými formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávanými podle § 38 školského zákona.

Vyhl.č. 237/2023 Sb. – novela vyhl. č.48/2005 Sb., účinnost 1.9.2023
-změny v § 18-18e, nevyžaduje se překlad vysvědčení ve slovenském jazyce do češtiny
-upřesnění, jak se žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí evidují ve školní matrice

Vyhl.č. 250/2022 Sb. provedla změny v jazykové přípravě cizinců ve vyhl.č. 48/2005 Sb. v § 10 odst.1, 2, 3 a 5 a v § 11b odst.4 pouze na školní rok 2022/2023. Proto se od 1.9.2023 tyto změny ruší.

Vyhl.č. 250/2022 Sb. provedla změny v jazykové přípravě cizinců ve vyhl.č. 13/2005 Sb. v § 6a-6d. pouze na školní rok 2022/2023. Proto se od 1.9.2023 tyto §6a-6d ruší.

Plná znění dotčených právních předpisů od 1.9.2023 naleznete v sekci „Zákony, vyhlášky“.