Zákon č. 163/2024 Sb., ruší některé již dříve schválené změny v právních předpisech, některé nové změny stanoví:

 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:

-s účinností od 1.7.2024 v § 6 odst.9 písm.t) upravuje nově evidenci poskytování zvýhodněného stravování jen ve vlastním stravovacím zařízení pro důchodce, kteří do svého odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vykonávali činnost, ze které plynul příjem ze závislé činnosti. Již se nemusí vést „fiktivní mzdový list“, důchodce nemusí podepisovat prohlášení k dani z příjmu.

 

Daňový balíček zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů:

-v čl. LXXII se s účinností od 20.6.24 ruší § 7a, 7b zákon č. 187/2006 Sb., tedy navržené změny odvodů na zdravotní a sociální pojištění z DPP od 1.7.2024

-pravidla odvodů na zdravotní a sociální pojištění z DPP zůstávají do 31.12.2024 stejná jako doposud, při součtu všech odměn zaměstnance z DPP do 10 000Kč/měsíc se neprovádí odvody na zdravotní a sociální pojištění, nesleduje se, zda má zaměstnanec DPP i u jiného zaměstnavatele.

Pozor, od 1.1.2025 se budou pravidla odvodů na zdravotní a sociální pojištění z DPP měnit.

 

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

-podle § 9a zůstává škole (zaměstnavateli) povinnost od 1.7.2024 hlásit na sociálku všechny DPP. Na www.cssz.cz/web/cz/definice-e-podani-vppdpp-nove-podani-od-1.8.2024- je vystaven předběžný vzor formuláře, konečná verze bude pravděpodobně vystavena až 1.8.2024.

 

§ 9a

Zaměstnavatel je povinen do dvacátého dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém zaměstnával zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, předložit příslušné územní okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu údaje o těchto zaměstnancích; těmito údaji se rozumí jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, název zdravotní pojišťovny zaměstnance, datum nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání a datum skončení zaměstnání a výše příjmů, které těmto zaměstnancům za příslušný kalendářní měsíc zúčtoval. U příjmů, které zaměstnavatel těmto zaměstnancům zúčtoval po skončení zaměstnání vykonávaného na základě dohody o provedení práce, uvede zaměstnavatel též kalendářní měsíc, ve kterém toto zaměstnání skončilo.

 

Příklad: od 1.7.2024 hlásit do 20. dne následujícího měsíce na sociálku všechny DPP za předchozí měsíc. Prvně se tedy na sociálku budou hlásit DPP za červenec 2024 nejpozději do 20.8.2024, stejně v dalších měsících.