S účinností od 1.7.2024 upravuje hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin zcela nová vyhl.č. 160/2024 Sb. Současně ruší původní vyhl.č. 410/2005 Sb včetně všech jejích novel.

S účinností od 1.7.2024 upravuje hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin zcela nová vyhl.č. 160/2024 Sb - ke stažení zde. Současně ruší původní vyhl.č. 410/2005 Sb. včetně všech jejích novel.

Na stávající objekty škol se podle přechodných stanovení nevztahuje úprava:
§ 4 odst.3
(3) Podlaha v zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovně pro výchovu a vzdělávání a dětské skupině musí být snadno čistitelná. Ve výukových místnostech musí být podlahové krytiny matné, které splňují minimální hodnotu činitele odrazu 0,2.
§ 19 odst.4:
(4) Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro překročení přípustných hodnot škodlivin20) a hluku21) ve venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny vzduchotechnickým zařízením.

Přílohy:
-příloha č.1 - u hygienických požadavků již nová vyhláška nevztahuje počty hygienických zařízení na počet dětí, žáků,.., ale odkazuje na vyhl.č. 146/2024 Sb. Ani tato vyhlášky již neupravuje počet hygienických zařízení (umyvadel, záchodů, pisoárů, sprch,..) ve vztahu k počtu dětí, žáků,..
-příloha č.2 - Zásady pro práci žáků vsedě a ergonomické parametry školního nábytku je téměř shodná s původní přílohou č.2
-příloha č.3 – nově upravuje podmínky pro osvětlení prostor
-příloha č.4 – Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek je téměř shodná s původní přílohou č.3. Dokonce minimální teploty v prostorách školy vrací na původní hodnoty - tab.2.

V nové vyhlášce není škole uložena povinnost měřit koncentraci CO2.