Vyhl.č. 452/2022 Sb. novelizuje vyhl.č. 79/2013 Sb. s účinností od 1.1.2023 a pro školy je důležité, že jsou zrušeny povinné periodické prohlídky.

Vyhl.č. 452/2022 Sb. novelizuje vyhl.č. 79/2013 Sb. s účinností od 1.1.2023 a pro školy je důležité, že jsou zrušeny povinné periodické prohlídky.

-§ 11 odst.2 – periodická prohlídka u kategorie první se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují. Stejná úprava je i pro kategorii druhou.
Pokud tedy zaměstnanec o periodickou prohlídku požádá, musí zaměstnavatel o periodickou prohlídku požádat příslušného lékaře v intervalech podle § 11 odst.2.

-protože v části II přílohy vyhl.č. 79/2013 Sb. již nejsou práce podle školského zákona zařazeny jako profesní rizika (dříve riziko ohrožení zdraví) nevztahuje se na pedagogického pracovníka povinnost periodických prohlídek podle § 11 odst.3, ale pouze možnost periodických prohlídek jako na ostatní pracovníky v kategorii 1
Část II. Profesní rizika – riziko ohrožení zdraví
1. Práce ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, s výjimkou prací v objektech, jejíž součástí je obvyklý přímý kontakt s klienty nebo pacienty, a dále práce zahrnující poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob

-podle § 12 odst.2 písm.f) již nemusí povinně absolvovat tuto mimořádnou lékařskou prohlídku zaměstnankyně po návratu z MD nebo RD
-nový § 14a (pro střední školy a VOŠ) definuje lékařské prohlídky ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání – jedná se o text přenesený z původního § 8 beze změn

Upozorňujeme, že se nemění pravidla vstupních prohlídek, protože jejich pravidla jsou stanovena v § 54 až 59 zák.č. 373/2011 Sb. a tato úprava vstupních prohlídek se od 1.1.2023 nemění.