Zák.č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing) nabývá účinnosti 1. srpna 2023

Zák.č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing) nabývá účinnosti 1. srpna 2023 a ukládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém – tedy podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila.
V § 8 je stanovena výjimka z povinnosti zavést vnitřní oznamovací systém pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají k 1. lednu příslušného kalendářního roku v průměru méně než 50 zaměstnanců.
Podle důvodové zprávy se za zaměstnance kromě zaměstnanců v pracovním poměru považují jak osoby vykonávající práci na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr, tak i osoby s částečným úvazkem. Tedy jedná se průměrný počet zaměstnaných fyzických osob i na dohody za předchozí kalendářní rok!!!